News
Location : กรุงบัสเซลล์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังได้รับรางวัล Hith Potential in EU Market จาก Non Food Private Label (NEPL) ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างงานนิทรรศการ BRUSSELS EUREKA 2000: The 49th World Exhibition of Innovation Research and New Technology ณ กรุงบัสเซลล์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2543

มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย และเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรกว่า 3 ล้านคน แต่มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำและไม่มีเสถียรภาพถ เนื่องจากหัวมันสำปะหลังส่วนใหญ่นำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าได้จำกัด และขาดเทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มชนิดอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มากกว่า ทำให้มันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ที่ทุกรัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณกอปรกับสหภาพยุโรปผู้นำเข้ารายใหญ่มันเส้นและ มันอัดเม็ดของไทย ได้ประกาศปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม (The Common Agricultural Polocy Reform) ทำให้ปริมาณส่งออกและราคามันสำปะหลังแปรรูปลดลงและอนาคตปัญหานี้จะรุนแรง ยิ่งขึ้น

ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนทั่วไปในปัจจุบันได้ เปลี่ยนแปลงไปมากตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ภาชนะบรรจุอาหารเพิ่มมากขึ้น และบางครั้งใช้มากเกินความจำเป็นการกำจัดภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟมหลังการใช้ งานได้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงทำให้หลายประเทศออกกฎหมายด้านการจัดการวัสดุและ ภาชนะบรรจุหลังการใช้งานและออกกฎหมายห้ามใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟม บรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ของประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน จึงได้สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นวัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับบรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ทดแทนภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟม เป็นการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ช่วยแก้ปัญหามันสำปะหลังล้นตลาดและราคาตกต่ำ ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณ ที่ใช้ในการจัดการขยะดังกล่าว และภาชนะบรรจุหีบห่อสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศสูงมาก สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้เพิ่มขึ้นเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ อีกทางหนึ่งด้วย


สิทธิบัตร และรางวัล
ผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นวัสดุ และภาชนะบรรจุย่อยสลาย ได้ทางชีวภาพ ได้รับสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ยื่นจดสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US-Patent) แล้ว

ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังได้รับรางวัล Hith Potential in EU Market จาก Non Food Private Label (NEPL) ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างงานนิทรรศการ BRUSSELS EUREKA 2000: The 49th World Exhibition of Innovation Research and New Technology ณ กรุงบัสเซลล์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2543

ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN :
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN เป็นภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นภาชนะบรรจุคงรูป มีฟองอากาศกระจายภายในเนื้อวัสดุ ลักษณะคล้าย โฟมพลาสติกใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแบบใช้ ครั้งเดียว (Single use หรือ Disposable package) ผลิตเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างได้แก่ - ชาม 600 มิลลิลิตร - ถ้วย 280 มิลลิลิตร - จานเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว - จานเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว - ถ้วยทรงสูง 500 มิลลิลิตร - ถ้วยทรงสูง 250 มิลลิลิตร - ถ้วยกาแฟ 150 มิลลิลิตร - ถาดสี่เหลี่ยมทรงตื้น - ถาดสี่เหลี่ยมทรงลึก - กล่องอาหารหรือ Lunch Box - ชาม 400 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิดล็อค - ถาดอาหาร 3 หลุม
การใช้งานผลิตภัณฑ์ KU-GREEN
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN เป็นภาชนะบรรจุเหมาะสมกับการบรรจุอาหารโดยตรง ทั้งอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อการใช้ครั้งเดียวสามารถบรรจุได้ทั้งอาหารแห้ง อาหารเลว อาหารเย็น และอาหารร้อนและสามารถใช้อุ่นอาหารในตู้อบไมโครเวฟได้ ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ KU-GREEN
- ธุรกิจอาหารพร้อมบริโภค อาหารจานด่วน หรือ Fast Food
- ธุรกิจอาหารพร้อมบริโภค จัดส่งถึงบ้าน
- อุตสาหกรรมอาหาร อาหารกึ่งสำเร็จรูปเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
- โรงอาหารในสถาบัน โรงงาน บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ
- โรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ต้องแยกอาหารเป็นสัดส่วน
- สถานที่ท่องเที่ยว อุทยาน วนอุทยาน ชายทะเล
- สนามกีฬา สถานที่จัดการแสดง การประชุม/สัมมนา
- บริการอาหารบนเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร เรือโดยสาร
- ร้านอาหารริมบาทวิถี หาบเร่ แผงลอย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ยังเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องแยกภาชนะบรรจุอาหารให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากเหตุผลทางศาสนา และสุขอนามัย การใช้ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN จะช่วยลดภาระ ทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาให้ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บและทำความสะอาดภาชนะบรรจุแบบเดิมที่ใช้

KU-GREEN ปลอดภัย ไร้ขยะ :
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ผลิตจากวัตถิดิบชีวภาพเป็นส่วนใหญ่ และสารแต่งเติมที่อนุญาตให้ใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารและยา ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN จึงเป็นภาชนะที่ปลอดภัยใช้สัมผัสอาหารได้โดยตรง ปราศจากอันตรายจากสารเคมีหรือสารอื่น ๆ ที่อาจเคลื่อนย้ายจากภาชนะเข้าไปปนเปื้อนอาหารซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในกรณี ที่ใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกบางประเภท
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพเป็นหลักเมื่อเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ KU-GREEN หลังการใช้งาน อย่างเป็นระบบจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร สัตว์ หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก จึงไม่มีขยะเหลือทิ้งให้เป็นภาระต้องนำไปกำจัดอีก อนึ่งหากไม่มีการเก็บรวบรวม นำมาใช้ประโยชน์อีกผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ที่ทิ้งไปจะย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ โดยไม่ก่อนให้เกิด มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานต้นแบบ :
อาคารโรงงานต้นแบบ KU-GREEN ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำลัง การผลิตประมาณ 12,000 ชิ้นต่อวัน
:: Background ::

Plastic packaging, including foam, contributes substantially to the quality of life, particularly in industrial nations. Unfortunately, plastic waste is difficult to dispose of; it does not biodegrade in landfill and after incineration, generates many kinds of gases toxic to the environment.

Naturally occurring biodegradable polymers, such as starch, protein and cellulose are particularly attractive materials for addressing the environmental concerns. Starch is of interest as a biodegradable and renewable material because of its low cost, its availability as agricultural surplus raw material and its physical and chemical properties that can be exploited in a number of applications.

Thailand is one of the world's biggest producers of cassava or tapioca, the most abundant and cheapest source of starch. Kasetsart University, a well-known national university in Thailand reputed for its excellence in the field of agricultural science and technology, has achieved great success in developing and manufacturing biodegradable cassava-based food packages, named KU-GREEN.

KU-GREEN is patented and was awarded a "High Potential in EU Market" prize in BRUSSELS EUREKA 2000: The 49th World Exhibition of Innovation Research and new Technology, Belgium. The production of KU-GREEN on a commercial scale is actually run by Kasetsart University, in Bangkok.


:: Fact About KU-GREEN Products ::

• KU-GREEN products are composed of cassava starch, plant fibre and some food-graded additives.
• KU-GREEN products are a foam-like structure in rigid form and available in various sizes and shapes, such as bowls, plates, trays, lunch boxes, and cups.
• The natural color is an earth tone, but no one product is ever identical, given the natural color of the added plant fibre.
• Mild odour of baked starch may be experienced but no adverse effect to food quality.
• KU-GREEN products are safe to come into contact with food, either hot or cold, dry or wet, even liquid. Temperature range from -18 to 80 degree Celcius is suggested.
• KU-GREEN products can be used for warming food in a microwave oven for a few minutes.
• KU-GREEN products absorb small amount of water from food in contact to facilitate their biodegradation after use. So, they may be slightly softened but still in good form while holding hot or liquid food.
• Shelf-life is 2 years in sealed packing under ambient conditions.
• Only single use is recommended.
• KU-GREEN products waste can be used as an animal feed mix or an organic fertilizer after compost.
• KU-GREEN products are easily disintegrated in water or under soil and finally biodegraded within a few months with no adverse effect to the environment.

:: Suggestions for Uses ::

• Single-use or disposable food containers for ready-to-eat meal or ready-to-serve meals or take away foods or home-delivery foods
• Food service for outdoor services in fair, exhibition hall, conference room, stadium, etc.
• Catering in airplane, bus, train, boat or other transport means
• Fast food restaurant or institutional canteen
• Picnic or take away food services in reserve areas or national parks
• Individual food containers for specific purposes or reasons such as illness, religion