News
Location : กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม
มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มักจะประสบกับปัญหาราคาตกต่ำ และผลผลิตล้นตลาดอยู่เสมอ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยการผลิตวัสดุบรรจุ และภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง โดยมี ผศ.ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม และ รศ.สายสนา ประดิษฐ์ดวง นักวิจัยหญิงจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยมาเป็นลำดับ จนปัจจุบันได้ก้าวหน้ามาอีกระดับหนึ่ง จนได้รับรางวัลระดับโลกเมื่อปีที่ผ่านมา

นั่นก็คือ KU GREEN ผลงานล่าสุดที่อาจารย์สองท่านได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา ผลิตภัณฑ์ KU GREEN เป็นภาชนะบรรจุอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์และแปรรูปผลผลิตการเกษตรดังกล่าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทดแทนภาชนะที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม หรือพลาสติก ในการบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์ KU GREEN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่มีอันตรายของสารพิษที่อาจปนเปื้อนกับอาหารภายหลังจากการใช้งานแล้วสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ KU GREEN มีรูปร่างลักษณะคล้ายโฟม สามารถนำมาบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งนำไปใส่อาหารได้ทั้งอาหารร้อนและอาหารเย็น ปัจจุบันผลิตทั้งชาม จาน แก้ว กล่องอาหาร ส่วนราคาของผลิตภัณฑ์ KU GREEN ก็ตกประมาณ ชิ้นละ 2-3 บาท ตามแต่ขนาด ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าราคาแพงกว่าโฟม แต่หากมองให้ไกลแล้วประเทศชาติต้องมาสูญเสียเงินตราในการกำจัดโฟมเหล่านั้น ฉะนั้น ความคุ้มค่าการใช้ถูกทางและความปลอดภัยต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ KU GREEN ได้รับรางวัล HIGH POTENTIAL MARKET จากหนึ่งในห้าของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ไปแสดงจำนวน 65 รายการ ที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งจัดโดยองค์กรอิสระของฝรั่งเศส NPPL เพื่อหาผลิตภัณฑ์เด่นทั่วโลกที่เป็น NONFOOD PRIVATE PRODUCT คือ ผลิตภัณฑ์ของผู้คิดค้นที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าใด ๆ กำกับ และในช่วงเดือนพฤษภาคม 2544 นี้ อาจารย์ทั้งสองท่านจะนำผลงานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปแสดงในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

หน่วยงาน บริษัท ร้านค้าที่สนใจ ผลิตภัณฑ์ KU GREEN ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 579-5547, 579-5548 อนึ่ง ขณะนี้หากท่านเดินผ่านไปผ่านมา บริเวณโรงอาหารกลาง 2 จะเห็นมีการก่อสร้างอยู่ อาคารนี่แหละคือ การก่อสร้างโรงงานต้นแบบหรือโรงงานนำร่อง เพื่อเป็นศูนย์การผลิตต่อไป โดยจะนำอุปกรณ์ เครื่องมือจากที่เดิมมาไว้ที่โรงงานแห่งนี้ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2544